Modlitwa

Konspekt spotkania w małej grupieJk 4,1-10

01 Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. 02 Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. 03 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. 04 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. 05 A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził? 06 Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. 07 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. 08 Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! 09 Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

1. Co jest pierwszym warunkiem skuteczności modlitwy? Pragnienie spełnienia woli Boga

2. Dlaczego na modlitwie trzeba się „uniżyć”? Żeby zrozumieć prawdę o sobie i Bogu we właściwych proporcjach.

3. Jak rozumiesz słowa „zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził”? Pnp 8,6: „jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana”.

4. Spróbujmy wyliczyć cechy dobrej modlitwy. Które z nich są pierwsze w porządku czasowym, a które najważniejsze - jako cel modlitwy? Przypomnij sobie scenę Samuela i Helego. Pierwsze: uspokojenie serca albo wyciszenie, albo nastawienie się na słuchanie. Najważniejsze: nawrócenie się, podporządkowanie się woli Bożej, zbliżenie się do Boga, powierzenie swych trosk Bogu, oczyszczenie z grzechu.

5. Modlitwa osobista i wspólnotowa. Porównaj dwa poniższe cytaty:

Mt 6,6-9

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 07 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. 08 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 09 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!

Mt 18,14-20

14 Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. 15 Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Czy istnieje między nimi jakaś sprzeczność? Czy raczej mówią o dwóch różnych rodzajach modlitwy? W przypadku drugiego cytatu ważny jest kontekst - często werset 20 wyciąga się, tak że nie widać jego związku z tajemnicą Kościoła.

6. Dlaczego potrzebna jest modlitwa wspólnotowa? Czy mogą być sytuacje, w których jeden rodzaj modlitwy znacznie przeważa w życiu nad drugim? Nie ma modlitwy wspólnotowej, jeśli każdy z osobna się nie modli. Ale są sytuacje, w których osobista relacja do Boga napotyka na „blok”, który może zostać usunięty tylko w modlitwie wspólnej albo w sakramencie.

7. Pomyślmy nad różnymi możliwymi modelami modlitwy wspólnotowej:

a. modlitwa liturgiczna i nabożeństwa

b. modlitwa „prowadzona” przez lidera/kapłana

c. modlitwa spontaniczna równoczesna

d. modlitwa spontaniczna naprzemienna

e. modlitwa wstawiennicza

f. wspólna modlitwa ciszy: adoracja, kontemplacja

g. inne?

8. Modlitwa wstawiennicza.

1Tm 2,1-2.8

01 Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: 02 za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. 08 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.

Jaka jest motywacja modlitwy wstawienniczej za innych ludzi?

Co znaczy „modlić się na każdym miejscu?

Co znaczy „podnosić ręce czyste...”?

Czy potrafisz sobie przypomnieć przykłady skuteczności modlitwy wstawienniczej? Ze znanych wydarzeń historycznych: bitwa o Anglię, modlitwy zainicjowane przez Episkopat Polski w czasie prześladowań komunistycznych (różnica np. między Polską a Węgrami).

9. Jaki model modlitwy najbardziej odpowiada twojej rodzinie?